Mapy do celów projektowych

mapa i cyrkiel

Mapy do celów projektowych tworzone są przy wszystkich inwestycjach budowlanych, które wymagają uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Oznacza to, że ważne są zarówno przy budowie domu jednorodzinnego, jak i przy stawianiu hali magazynowej czy rozbudowie odcinka drogi gminnej. Tego typu opracowania tworzy się na podstawie danych pozyskanych podczas prac terenowych, a także w ramach tzw. aktualizacji bazowej mapy zasadniczej. W uproszczeniu przyjąć można, iż skala map do celów projektowych wynosi:

  • 1:500 dla działek budowlanych;
  • 1:100 dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego;
  • 1:2000 dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz z obiektami liniowymi.

Etapy tworzenia map do celów projektowych

Mapy do celów projektowych wymagają wykonania prac terenowych i kartograficznych. Istotne jest również przejście procedury administracyjnej we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tym samym etapami tworzenia takich opracowań są:

  • Zebranie danych dotyczących inwestycji i działki: obręb ewidencyjny, numer działki itd.
  • Zgłoszenie prac geodezyjnych w PODGiK i pobranie materiałów wyjściowych tj. mapy zasadniczej niezaktualizowanej.
  • Wykonanie pomiarów aktualizacyjnych w terenie i innych prac np. wyznaczenie punktów granicznych.
  • Przygotowanie skompletowanego operatu pomiarowego i przekazanie go do weryfikacji PODGiK.
  • Uzyskanie od PODGiK aktualnej mapy do celów projektowych wraz z licencją.
  • Opracowanie papierowych wersji map i podbicie ich przez PODGIK.